Обычная версия
Шрифт -
Шрифт +
Настройки по умолчанию

НОВОСТИ

 
06 декабря 2016 г.
5 мун акшаны толээри

5 мун рубль туннуг чангыс дакпыр толевир дугайында

5 мун рубль хемчээлдиг толевирни камгалалдыг болгаш куруненин пенсия хандырылгазынын пенсия алыкчыларынга толээр – ажылдап база ажылдавайн турарындан хамаарылга чокка. Республиканын Пенсия фондузунун девискээр органнарында 81494 пенсионер буруткеттинген. Чогуур Федералдыг хоойлу толевилелин Куруне Думазынче чоруткан.

Толевирни чуге чангыс катап берип турарыл?

Чурттун экономиктиг байдалы езугаар 2016 чылдан эгелеп пенсияларны индексациялаар чурум оскерилген. 2016 чылга чедир камгалалдыг пенсияларны пенсионер кижинин амыдыраарынга эн-не эргежок чугула чуулдеринин ортээн барымдаалап индексациялап турган. 2016 чылда ажылдавайн турар пенсионерлернин пенсиязын февраль 1-ден 4 хууга, а куруненин пенсия хандырылгазынын пенсияларын апрель 1-ден база-ла 4 хууга остурген турган. Ынчангаш ол 2016 чылда болган база 2017 чылда болур индексацияларнын коргузуглеринин ылгалынын орнун тургузары-биле пенсионерлерге чангыс дакпыр толевирни толээрин шиитпирлээн. 5 мун акша хемчээлдиг толевир пенсионер кижинин ийиги индексациязынын туннелинде алыр турган пенсиязынга немелденин хемчээлинге дугжуп турар. Айыттынган акша толевирин чугле чангыс катап бээр. Ону 2017 чылдын январь айнын 13 тен 28-ке чедир толээри кордунген.

2017 чылда пенсияларнын индексациязы кандыг хевирлиг болурул?

Чурттун экономиктиг байдалын барымдаалап чыл санынын пенсия индексациялаар чурумну чугле 2016 чылда оскерткен болуп турар. 2017 чылда пенсияларнын озулдезин федералдыг пенсия хоойлузу езугаар пенсионер кижинин амыдыраарынын эн-не эргежок чугула чуулдеринин оскен деёнелин база моон мурнунда чылдын инфляциязын барымдаалап чорудар.Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел НОВОСТИ

-

Всероссийская перепись населения 2020

Электронная очередь в ДОУ

Бюджет для граждан

Прокуратура сообщает:

Росреестр

Город - территория детства

Поддержи малый бизнес

Каталог организаций

День народного единства

Информация для ознакомления, желающим отправить обращение в форме электронного документа Пожалуйста, прежде чем отправить обращение в форме электронного документа, внимательно...
Открыть раздел Интернет-приёмная
Газета "Самагалдай"Кожуунная общественная газета Самагалдай создана 1 июля 1999 года. Перед вами электронная версия газеты. Редакционная коллегия: председатель Каржал Ч.У. - зам....

Открыть раздел Газета "Самагалдай"
Всероссийская перепись населения 2020Подготовка к ВПН – 2020 в Тес-Хемском кожууне Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет в рамках исполнения федерального закона от 25.01.2002г....
Открыть раздел Всероссийская перепись населения 2020